புத்தளத்தில் கேக் மற்றும் உணவுக் கண்காட்சியுடன், பேக்கரி மற்றும் பேஸ்ட்ரி செயலமர்வு

புத்தளம் நகரி்ல் முதன் முறையாக கேக் மற்றும் உணவு அலங்காரக் கலை கண்காட்சி எதிர்வரும் 29 ஆம்…